Απόφαση ΔΕΔ 1115/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογική μεταχείριση απόδοσης ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για την αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων του Τ.Τ. προς το προσωπικό του. Φορολ.έτος15 Άρθρα 8 (παρ. 4), 12 (παρ. 1, 2 & 3), 35, 37 (παρ.1 & 4), 40 (παρ. 2), 60 (παρ. 5), 62 (παρ. 1) και 64 (παρ. 1) Ν. 4172/2013, Δ12 Β 1124201 ΕΞ/2011, Δ12 Α 1023334 ΕΞ/2015, ΔΕΑΦ Α 1142959 ΕΞ/2015, ΔΕΑΦ Α 1065371 ΕΞ/2016, ΔΕΑΦ Α 1077748 ΕΞ/2016 και ΔΕΑΦ Α 1081559 ΕΞ/2016 -Άρθ 6 Ν.4684/2020, Ε.2043/2020, Α.1122/2020 _1111 _5861493_

10 Ιουνίου 2020