Απόφαση ΔΕΔ 1137/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ_Λήψη εικονικών_2012_2013 _1466682_

30 Ιουνίου 2020