Απόφαση ΔΕΔ 1152/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-METAΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΡΘΡ. 4 § 3 Ν. 2238/1994, 27 § 1 Ν. 4172/2013, 36 Ν. 4174/2013, ΠΟΛ 1088/2016, ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017, Π5 § 5 ΣΥΝΤ, ΑΡΘΡ. Ν. 2717/1999 , ΑΡΘΡ 1, 5 Ν. 3068/2002 _1112 _5209622_

18 Ιουνίου 2020