Απόφαση ΔΕΔ 1176/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Εισόδημα – Προσαύξηση περιουσίας - Άρση τραπεζικού απορρήτου για έλεγχο λογαριασμών: Άρθρα 28 & 64 του ν.4174/2013, Άρθρο 17 ν.2690/1999, Άρθρο 171 ν. 2717/1999, Άρθρα 32, 37 & 40 ν.4172/13, Άρθρο 115 του ν.4549/2018, ΠΟΛ.1147/2018 - Άρθρο 6 παρ.4 ΠΝΠ 30/03/2020- Ε 2043/2020 - Α 1122/2020 _1111 _4115215_

18 Ιουνίου 2020