Απόφαση ΔΕΔ 1223/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Ανάλωση Κεφαλαίου Χρήσεις 2013-2014: Άρθρο 19 μ.2238/4, Άρθρο 34 ν.4172/2013, Ε. 2137/2019 Ν.4684/2020, Α 1122/2020 _1111 _6552633_

22 Ιουνίου 2020