Απόφαση ΔΕΔ 1247/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Αφαίρεση 25/100 των ακαθάριστων αποδοχών των δικαστικών λειτουργών από το φορολογητέο εισόδημά τους _6694437_

23 Ιουλίου 2020