Απόφαση ΔΕΔ 1292/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΑΜΝΑΛΩΣΗ - 19 Ν. 2238/94, 34 Ν.4172/13, ΔΕΑΦ Α' 1144110/ 15 - ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ/2016, ΠΟΛ.1174/2014, ΠΟΛ.1076/2015 _1112 _9321779_

26 Ιουνίου 2020