Απόφαση ΔΕΔ 134/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ _3808536_

20 Ιανουαρίου 2020