Απόφαση ΔΕΔ 1363/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 1997-2001: Άρθρο 19 & 66 ν.2238/94 Άρθρο 34 ν.4172/13, ΠΟΛ 1076/2015-ΠΟΛ 1056/1997 ΠΟΛ 1031/1998-ΠΟΛ 1030/1999-ΠΟΛ 1073/2000 ΠΟΛ 1047/2001 _1111 _8931350_

30 Ιουνίου 2020