Απόφαση ΔΕΔ 1407/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 § 1 Β΄ ΚΑΙ 48§1 ΤΟΥ Ν. 2859/2000 ( ΦΠΑ)_ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν.2238/94 Φ.Ε _ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΚΦΔ _ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38§1Β ΤΟΥ Ν. 2859/00_1112 _1475320_

02 Ιουλίου 2020