Απόφαση ΔΕΔ 1430/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2016-2017_ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 4172/2013_ ΑΡΘΡΑ 23 & 24 & 25 ΚΑΙ 28 Ν.4172/2013_ΑΡΘΡΟ 62 Ν. 4174/2013_ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014_ ΑΡΘΡΟ 37 Ν.4174/2013_ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 5 Ν.2690/1999_ ΑΡΘΡΑ 12 & 13 Ν. 4308/2014_ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 8 Ν. 4337/2015_ ΠΟΛ. 1252/2015_1112 _1184551_

03 Ιουλίου 2020