Απόφαση ΔΕΔ 1431/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ 2015_ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 4172/2013_ΑΡΘΡΑ 23 & 24 & 25 ΚΑΙ 28 Ν.4172/2013_ΑΡΘΡΟ 62 Ν. 4174/2013_ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014_ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 5 Ν.2690/1999_ΑΡΘΡΑ 12 & 13 Ν. 4308/2014_ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Θ' ΚΑΙ ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ' Ν. 4174/2013_ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 8 Ν. 4337/2015_ΠΟΛ. 1252/2015_1112 _4536215_

03 Ιουλίου 2020