Απόφαση ΔΕΔ 1432/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. ΧΡΗΣΕΙΣ 2013-2014 _ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. 11 Ν. 4174/2013_ ΑΡΘΡΟ 84 ΠΑΡ. 1 Ν. 2238/1994_ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡ. 1 Ν. 2859/2000, ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 Ν. 2523/1997_ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 1 Ν. 4093/2012_ΑΡΘΡΟ 7 Ν. 4093/2012 _ΑΡΘΡΑ 23 & 24 ΚΑΙ 28 Ν. 4172/2013_ ΑΡΘΡΟ 65 Ν.4174/2013_ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 2Α Ν. 2859/2000_ ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡ. 1 Ν. 2859/2000_ ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡ. 5Β Ν.2859/2000_ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡ. 1Α ΚΑΙ 2Α Ν. 4174/2013_1112 _7300132_

03 Ιουλίου 2020