Απόφαση ΔΕΔ 1493/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσαύξηση περιουσίας - ΦΠΑ - άρθρο 31 34§4 48§3 του ν. 2238/1994, παρ. 14 &15 άρθρου 6 ν. 4093/2012, ΠΟΛ.1097/2008, 49 ν.4509/2017, 58 & 58Α ν.4174/2013 ΠΟΛ. 1175/2017, ΠΟΛ 1095/2011, 64 ν.4174/2013_1112 _5599631_

15 Ιουλίου 2020