Απόφαση ΔΕΔ 1514/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΡΘΡ 39, 39Α, 39Β Ν. 2238/1994, ΠΟΛ.1179/2013_1112 _3883321_

21 Ιουλίου 2020