Απόφαση ΔΕΔ 1515/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογικό έτος 2017, 2018 αίτημα φορολόγησης ως μισθωτός σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 2 του Άρθρου 12 του ν.4172/2013 _1112 _9768520_

21 Ιουλίου 2020