Απόφαση ΔΕΔ 1527/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014_ΆΡΘΡΑ 1 & 3 & 4 & 5 ΚΑΙ 6 Ν. 4223/2013 ΚΑΙ Α. 1272/08-07-2019_ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Τ. Α΄/25-04-2020)_Ε. 2043/06-04-2020_1112 _8328058_

21 Ιουλίου 2020