Απόφαση ΔΕΔ 1528/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014_ΆΡΘΡΑ 1 & 3 & 4 & 5 ΚΑΙ 6 Ν. 4223/2013_Α. 1272/08-07-2019_Ε. 2032/19-03-2020_ΆΡΘΡΟ 33 Ν. 4174/2013_Α. 1419/12-11-2019_ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Τ. Α΄/25-04-2020)_Ε. 2043/06-04-2020_Α. 1122/29-05-2020_1112 _8745801_

21 Ιουλίου 2020