Απόφαση ΔΕΔ 1552/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΚΦΔ_Πράξη επιβολής προστίμου του αρ. 54Α του ν. 4174/2013, λόγω ανακρίβειας πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ έτους 2018 _3882207_

30 Σεπτεμβρίου 2020