Απόφαση ΔΕΔ 1582/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΡΘΡ 39, 39Α, 39Β Ν. 2238/1994, ΠΟΛ.1179/2013_1112 _1389715_

28 Ιουλίου 2020