Απόφαση ΔΕΔ 1629/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Απαράδεκτη- Εκπρόθεσμη υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής _5015528_

23 Οκτωβρίου 2020