Απόφαση ΔΕΔ 1672/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Συμπληρωματικά στοιχεία λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων σε περαιωμένη χρήση με το Ν.3888/2010_1112 _4889206_

04 Σεπτεμβρίου 2020