Απόφαση ΔΕΔ 1673/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Συμπληρωματικά στοιχεία λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων _1112 _7305461_

04 Σεπτεμβρίου 2020