Απόφαση ΔΕΔ 1747/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ περ. στ’ παρ.2 άρθρο12 του Ν. 4172/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_1112 _3268672_

01 Δεκεμβρίου 2020