Απόφαση ΔΕΔ 1756/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ_ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗ BOOKING_ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΥ (ΧΡΗΣΕΙΣ: 2013-2014)_ΑΡΘ. 30 & 31 & 66 ΤΟΥ Ν. 2238/1994_ΑΡΘ. 1 & 2 & 4 & 6 & 7 & 14 ΤΗΣ ΠΑΡ. Ε1 ΤΟΥ Ν.4093/2012_1112 _169793_

16 Σεπτεμβρίου 2020