Απόφαση ΔΕΔ 1801/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολόγηση με τεκμαρτό υπολογισμό εισοδήματος βάσει δαπανών - ανεπαρκής επαλήθευση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος_1110 _8152217_

22 Σεπτεμβρίου 2020