Απόφαση ΔΕΔ 1876/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014-2019_Άρθρα 1 & 2 & 3 & 4 & 5 και 6 Ν. 4223/2013_Άρθρο 6 Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/25-04-2020)_ Ε. 2043/06-04-2020_Α. 1122/29-05-2020_1112 _2601130_

25 Σεπτεμβρίου 2020