Απόφαση ΔΕΔ 1915/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΧΡΗΣHΣ 2014 _ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΕΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ_ΑΡΘΡΟ 23 & 24 & 25 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1110 _6493414_

29 Σεπτεμβρίου 2020