Απόφαση ΔΕΔ 1933/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσθήκη εισοδημάτων αγνώστου πηγής/αιτίας προέλευσης – Ισχυρισμοί περί ανάλωσης κεφαλαίου και περί επανακατάθεσης προγενέστερα αναληφθένων ποσών - Άρθρο 48 παρ. 3 εδ. β΄ ν. 2238/1994 ΠΟΛ.1175/2017, ΣτΕ 884/2016 _1112 _6717011_

30 Σεπτεμβρίου 2020