Απόφαση ΔΕΔ 1935/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Μη δήλωση έναρξης δραστηριότητας στο φορολογικό μητρώο Μη τήρηση λογιστικών αρχείων Μη έκδοση τουλάχιστον ενός φορολογικού στοιχείου _7368089_

28 Δεκεμβρίου 2020