Απόφαση ΔΕΔ 1937/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014_ΑΡΘΡΟ 48§3 ΤΟΥ Ν. 2238/1994_1111 _3560300_

30 Σεπτεμβρίου 2020