Απόφαση ΔΕΔ 1988/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Εισόδημα – Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος βάσει των Γενικών Διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος – Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ: Άρθρα 15, 16, 17 & 19 ν.2238/1994, Άρθρο 8 ν.1882/1990, ΠΟΛ. 1259/2011, Άρθρο 6 παρ.4 Π.Ν.Π. 30/03/2020, Ε 2043/2020, Α 1122/2020_1112 _18252_

30 Σεπτεμβρίου 2020