Απόφαση ΔΕΔ 1991/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Τυπική πλημμέλεια κατά την έκδοση των πράξεων (άρθρο 37 ν.4174/2013 και ΠΟΛ.1195/2017)_1110 _19464_

30 Σεπτεμβρίου 2020