Απόφαση ΔΕΔ 2000/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012_ΆΡΘΡΟ 4 & 48 & 84 ΤΟΥ Ν.2238/1994_ΑΡΘΡΟ 72 Ν.4174/2013_ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ Ν.4410/2016_ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν.4336/2015_ΣτΕ 1738/2017_ΝΣΚ 2642/2017_ΠΟΛ.1208/2017_ΠΟΛ.1154/2017_1111 _5754190_

30 Σεπτεμβρίου 2020