Απόφαση ΔΕΔ 2008/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Π.Ε.Π. Ν.2523/1997 – Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΑΤΥΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ_ΆΡΘΡΟ 2 & 28 & 84 ΤΟΥ Ν.2238/1994_ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Π.Δ.186/1992_ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.2859/2000_ΑΡΘΡΟ 6 Ν.4684/2020_1110 _1968198_

30 Σεπτεμβρίου 2020