Απόφαση ΔΕΔ 203/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Φορολόγηση εισοδήματος από παροχή υπηρεσιών βάσει σύμβασης (περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 12 Ν. 4172/2013) _1112 _6295139_

27 Ιανουαρίου 2020