Απόφαση ΔΕΔ 2048/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ_ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 Ν4337/2015 ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.4 Ν.2523/1997 ΓΙΑ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_1112 _1909449_

30 Σεπτεμβρίου 2020