Απόφαση ΔΕΔ 206/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ –έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλοδαπής προέλευσης των αλλοδαπών κρατήσεων ασφαλιστικών ταμείων _1110 _674484_

27 Ιανουαρίου 2020