Απόφαση ΔΕΔ 2073/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ_ΆΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ Ν.2238/1994_ ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/ 5-11-2015_1112 _988580_

30 Σεπτεμβρίου 2020