Απόφαση ΔΕΔ 20e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Άρθρο 29 του ν.3986/2011, Άρθρο 34 παρ. 2 του ν.4172/2013 ΠΟΛ 1167/2011, ΠΟΛ 1099/2014, ΣτΕ 2563/2015 _1111

04 Ιουνίου 2020