Απόφαση ΔΕΔ 2151/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο του άρθρου 58α του Ν.4174/2013 φορολογικό έτος 2019– έλεγχος κλειστής αποθήκης- δεν τεκμηριώνεται ο τρόπος διεξαγωγής που ελήφθη υπόψη στο πρωτόκολλο καταμέτρησης και οι οποίες αποτελούν την αφετηρία των ελεγκτικών επαληθεύσεων- δεν στοιχειοθετείται πλήρως και επαρκώς η τέλεση της παράβασης της μη έκδοσης:Ν.4308/2014 αρ.5,4,6 ΠΟΛ. 1003/2014, άρθρο 68 Ν.4172/2014, άρθρο 64,28,65 Ν. 4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, άρθρο 17 Ν.2690/1999 _1110 _9329122_

06 Οκτωβρίου 2020