Απόφαση ΔΕΔ 218/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Αίτημα για φορολόγηση με τις διατάξεις των μισθωτών άρθρου 12 παρ.2 περ. στ του ν.4172/2013: Άρθρο 12 ν.4172/2013, ΔΕΑΦ 1115232/2018, ΠΟΛ.1047/15, ΠΟΛ.1120/14 _1112 _6019992_

27 Ιανουαρίου 2020