Απόφαση ΔΕΔ 21/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Λήπτης εικονικών φορολογικών στοιχείων - δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα που είχαν περιέλθει στη φορολογική αρχή εντός της προβλεπόμενης πενταετίας και αγνοήθηκαν _1110 _6530222_

03 Ιανουαρίου 2020