Απόφαση ΔΕΔ 2203/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΡΘΡΟ 19 Ν. 2859/2000_ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ_ΑΡΘΡΟ 90 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΦΠΑ_355/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ_ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΈΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΑΡΘΡΟ 65 Ν.4174/2013_1112 _1070149_

14 Οκτωβρίου 2020