Απόφαση ΔΕΔ 2207/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε1 ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2005-2010 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 2020 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ_ΆΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ΑΡΘΡΑ 62 & 84 ΤΟΥ Ν.2238/1994_1110 _6650311_

15 Οκτωβρίου 2020