Απόφαση ΔΕΔ 2211/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΥΦ_ΑΡΘΡΑ 14 ΠΑΡ. 3 & 54 ΠΑΡ. 1 (Α’) & 2 (Α’) Ν. 4174/2013_1112 _1731991_

16 Οκτωβρίου 2020