Απόφαση ΔΕΔ 2212/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018 _ ΔΕΑΦ Α 1118624 ΕΞ 2016/25-07-2016_1112 _913355_

16 Οκτωβρίου 2020