Απόφαση ΔΕΔ 2218/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟ-ΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΠΕΛΑΤΩΝ 1ΟΥ, 2ΟΥ, 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2014_1111 _8420779_

19 Οκτωβρίου 2020