Απόφαση ΔΕΔ 2221/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ: Άρθρα 19Ν 4174/2013 Ν άρθρα 81,100,102,2961/2001 _1111 _4302223_

21 Οκτωβρίου 2020