Απόφαση ΔΕΔ 2223/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ 25%)_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009_ΆΡΘΡΟ 72 Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΑ 61 ΚΑΙ 84 Ν. 2238/1994_ΆΡΘΡΑ 63 ΚΑΙ 66 Ν. 2717/1999_ΔΕΑΦ Α 1053834 ΕΞ 2017/05-04-2017_ΔΕΑΦ Α 1039673 ΕΞ 2019/14-03-2019_1112 _6961263_

22 Οκτωβρίου 2020